Taxaties moeten betrouwbaarder en transparanter

De NVM onderstreept het belang van risicobeheersing door de implementatie van taxatierapporten bij hypotheekaanvragen. Daarnaast wijst de NVM op het risico dat de discussie tussen risicobeheersing en de portemonnee van de consument kan resulteren in een poldermodel wat niet bijdraagt aan verdere professionalisering.

Op woensdag 2 maart 2016 is in de Tweede Kamer de implementatiewet Mortgage Credit Directive (MCD) behandeld. Met deze implementatiewet worden de Europese richtlijnen rondom kredietverstrekking voor woningen binnenkort ook in Nederland van toepassing.


Bedoeling van de wet is o.a. de risico’s bij banken te beperken doordat onder elke hypotheekaanvraag altijd een taxatierapport moet liggen. 
In Nederland kennen we gelukkig al sinds 2009 het systeem van een gevalideerde taxatie


Door de aanwezigheid van gekwalificeerde taxateurs, een uniform taxatie- en validatiesysteem door validatie instituten en een toezichthouder op de validaties (STenV) loopt Nederland in Europa voorop in het borgen van woningtaxaties. 
De NVM is verheugd dat er nu ook een duidelijke wettelijke basis komt voor waardebepalingen van woningen bij een kredietaanvraag. Een betrouwbare taxatie zorgt ervoor dat de bank een goede risicoschatting kan maken en beschermt de consument tegen onverantwoorde aankopen en leningen. 

Een gekwalificeerde taxateur levert deze betrouwbare taxatie door een combinatie van lokale marktkennis, beschikbare marktdata en een fysieke opname en controle van de feitelijke situatie. 

Tijdens de behandeling van de implementatiewet MCD afgelopen week in de Tweede Kamer werd door verschillende partijen en de minister onderkend dat consumenten onnodig op kosten gejaagd worden als er in alle gevallen een volledig taxatierapport overlegd dient te worden. 

Daar waar mogelijk zouden globalere vormen van waardebepaling zoals modelmatige waardebepaling of zelfs de koopsom voldoende onderbouwing kunnen bieden zo stellen VVD, CDA en D66. Een motie om dit in een AMvB te regelen wordt dinsdag 8 maart behandeld in de Tweede Kamer. 
De NVM steunt dit pleidooi en sluit aan bij deze visie maar waarschuwt partijen om zorgvuldigheid te betrachten in de formulering van de AMvB. Enkel de koopsom gebruiken als onderbouwing doet afbreuk aan de bescherming die de richtlijn en de wet de consument beogen te bieden. 

Een modelmatige waardebepaling kan in geval van een hypothecair krediet waarbij evident minimaal risico is dat de hoogte van de hypotheek niet aansluit bij de waarde van het onroerend goed, prima uitkomst bieden. 
De NVM adviseert partijen om in de AMvB niet alleen secuur te omschrijven wanneer afgeweken mag worden van de hoofdregel maar vooral ook vast te leggen waaraan in de reguliere situatie een taxatierapport moet voldoen. Dit hoeft niet in detail. Er is immers gekozen voor zelfregulering. Een verwijzing conform de regeling voor hypotheken met NHG en het NRVT als centraal register kan volstaan. 
Door de kennis en kunde uit de praktijk te betrekken bij de formulering van de AMvB krijgen we een vertaling van de Europese regelgeving die aansluit bij de Nederlandse taxatiepraktijk.

Altijd op de hoogte? Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief of like ons op Facebook

Gerelateerde artikelen